Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Προσλήψεις Αναπληρωτών !!!

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Την πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 282 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής 
Γλώσσας, 105 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 113 εκπαιδευτικών του 
κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 182 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 99 
εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 5 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ18.41-
Δραματικής Τέχνης. 
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί τίθενται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ των περιοχών Α/θμιας Εκπ/σης, 
όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες. 
 Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Στήριξη των 
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3» αντίστοιχα, στο ΕΠ «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση. 
 Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνον στα Δημοτικά Σχολεία με 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 
 Στους παραπάνω εκπαιδευτικούς θα ανατεθούν 24 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, 
αντίστοιχα των ισχυουσών διατάξεων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 Για την απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών θα πρέπει να τηρούνται παρουσιολόγια για 
τις ώρες διδασκαλίας τους στα Σχολεία που θα τοποθετηθούν, με ευθύνη των Διευθυντών 
των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Τα πρωτότυπα παρουσιολόγια των διδακτικών ωρών 
των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ενώ στα Σχολεία θα τηρούνται αντίγραφα των παρουσιολογίων. 
 Οι προσλαμβανόμενοι θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών των Δ/νσεων αυτών, 
σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού 
έτους για το οποίο προσλαμβάνονται (2013-2014). 
ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-41Ε 
Σελίδα 3 από 29


 Ως ημερομηνία πρόσληψης των εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης 
υπηρεσίας στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, η οποία ορίζεται από την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 
έως και τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013. 

Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης των εν λόγω Πράξεων 
συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης 
Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων. 

Παρακαλείσθε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
επιλεξιμότητα των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 
που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω θα είναι αδύνατη η καταβολή των ποσών για τη μισθοδοσία των 
εκπαιδευτικών. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

για τα ονόματα πατήστε εδώ!!!

πηγή: http://static.diavgeia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου