Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Πρόσληψη σαράντα αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) και δασκάλων ΕΑΕ

Έγινε σήμερα η πρόσληψη αναπληρωτών νηπιαγωγών και δασκάλων (ΕΑΕ)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την πρόσληψη σαράντα (40) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ και σαράντα δύο (42) αναπληρωτών
δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα
μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη
μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα ονόματα!

πηγή: http://static.diavgeia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου