Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την εκλογική διαδικασία στους Συλλόγων Διδασκόντων

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΜΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Γενναίου Κολοκοτρώνη & Γ. Γρίβα
211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλέφωνο: 27520 24659
Κιν. 6977678387
Τηλεμοιότυπο: 27520 28191

                                                          e-mail:ademos97@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO 2 IOYNIOY 2015  
Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την εκλογική διαδικασία στους Συλλόγων Διδασκόντων
.
 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με αφορμή ερωτήματα πολλών συναδέλφων και ιδιαίτερα των Μελών των Εφορευτικών Επιτροπών σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παραθέτουμε τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

 Κάθε Σύλλογος Διδασκόντων προχώρησε (μέχρι τις 3/6) με Πράξη του στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι.
Πίνακας εκλογέων.

Αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης Π.Ε. η κατάρτιση και αποστολή του πίνακα εκλογέων ανά σχολική μονάδα.
 Ψηφοδέλτια και φάκελοι Αποτελούν ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής: Α) η εκτύπωση των ψηφοδελτίων (σε μέγεθος Α4) όπου αναγράφονται αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψηφίων, Β) η προμήθεια λευκού ψηφοδελτίου (σε μέγεθος Α4), Γ) η προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος.
 
Απόσυρση υποψηφίου.

 Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωσή του την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας σχολικής μονάδας. Ψηφοφορία Πριν την έναρξη της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να διαπιστώσει αν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων, αντιπαραβάλλοντας τον πίνακα εκλογέων με τους παρόντες στην ειδική συνεδρίαση του Σ.Δ.. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση διακόπτεται η διαδικασία και συντάσσεται το πρακτικό όπου και αναφέρεται η ανωτέρω διαπίστωση.
 Κατάσταση ψηφισάντων.

 Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.
Έγκυρη ψήφος

 Έγκυρη ψήφος θεωρείται:
α) η σημείωση σταυρού προτίμησης σε έναν υποψήφιο (είτε μπροστά είτε μετά το ονοματεπώνυμο)
β) η επιλογή του λευκού ψηφοδελτίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σταυρός προτίμησης απαιτείται ακόμη και όταν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Απουσία σταυρού ή λαθεμένη σημείωσή του ακυρώνει το ψηφοδέλτιο.
Διαλογή
 Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει και κάνει τη διαλογή των ψήφων ως εξής:
 α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει.
 β. Ανοίγει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και μονογράφει δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που έχει σταυρό προτίμησης. 
γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σ’ αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος. 
δ. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και καταγράφει το αποτέλεσμα της στο πρακτικό που συντάσσει για τη διενέργεια της εκλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εφορευτική Επιτροπή δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε υπολογισμό μορίων των υποψηφίων, καταγράφει μόνο το αποτέλεσμα. 
Ένσταση
 Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επ’ αυτής. Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής. Πρακτικό εκλογής Η εφορευτική επιτροπή τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικά για την εκλογή στα οποία αναφέρονται: ολόκληρη η πορεία της εκλογής, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και οι αποφάσεις που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
 Α) Τα αποτελέσματα - και μόνο - της μυστικής ψηφοφορίας θα αποστέλλονται αυθημερόν (10/6) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. 
Β) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο παραμένει στη σχολική μονάδα μαζί με τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια της μυστικής ψηφοφορίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού θα υποβάλλεται την επόμενη ημέρα (11/6) στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.  


Δικός σας Αντώνης Ντέμος                   

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο –Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο ΔΗ.ΣΥ


ΔΗ.ΣΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο 4/06/2015

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο –Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο ΔΗ.ΣΥ.

Συνάδελφοι - ισσες
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που στήριξαν ακόμα μια φόρα την παράταξή μας και την ανέδειξαν πρώτη δύναμη στις εκλογές της 3ης Ιουνίου 2015 για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 84η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε.
Συγχαίρουμε τους συναδέλφους για την τεράστια συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.
Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο πλευρό όλων των συναδέλφων με την ίδια αγωνιστικότητα και συνέπεια, υπερασπίζοντας ανυποχώρητα τα συμφέροντά τους.
Στις εκλογές της 3ης Ιουνίου 2015 ψήφισαν 514 συνάδελφοι .Έγκυρα 493 ψηφοδέλτια.
Λευκά 12 ψηφ. Άκυρα 9 ψηφ.

ΕΛΑΒΑΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗ.ΣΥ): 189 Ψήφοι και 2 Αντιπροσώπους στη Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.(Εκλέγονται ο Αντώνης Ντέμος και η Βασιλική Τσαγκαρέλη)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:128 Ψήφοι και 1 Αντιπρόσωπο στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Εκλέγεται ο Κόλλιας Χρήστος.

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:121 Ψήφοι και 1 Αντιπρόσωπο στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Εκλέγεται η Αικατερίνη Δουράνου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ:33 Ψήφοι και 1 Αντιπρόσωπο στη Γ.Σ. Δ.Ο.Ε. Εκλέγεται ο Στυλιανός Καρανάσιος

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ(ΠΑΜΕ): 22 Ψήφοι -


ΑΠΟ ΤΗ ΔΗ.ΣΥ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ